UD 10 - La democràcia imaginaria

Objectiu
Dissenyar a grans trets les principals característiques d'un model de democràcia participativa aplicable a Catalunya, tenint en compte índex com ara la població, la demografia, la geografia, la tecnologia necessària, els mitjans físics o culturals, etc. Es dona per descomptada la divisió de poders i es demana el disseny dels aparells legislatiu i executiu.

Què ha d'incloure?
Com a mínim:
 • Una definició de l'Estat.
 • Una definició de les característiques i el funcionament del poder executiu.
 • Una definició de les característiques i el funcionament del poder legislatiu.
 • Una definició de les característiques del vot.

Pot incloure qualsevol consideració que creieu oportuna sobre:
 • Els drets civils que es reconeixeran explícitament.
 • El paper que creieu que ha de jugar la premsa i com aconseguir-ho.
 • El paper que creieu que ha de jugar l'empresa i com aconseguir-ho.
 • El paper que creieu que han de tenir les associacions, els moviments socials, etc. I com aconseguir-ho.
 • El que se us acudeixi, sempre i quant sigui raonat.

La proposta ha de tenir una mida entre 4000 i 8.000 caràcters. El text pot incloure cites o referències a fonts, seran valorades però no són indispensables.

Mètodes
Fase 1
Primer heu de redactar el document. Per tal de fer-ho us heu de repartir la feina i deixar constància al Wiki de la vostra decisió.
En segon lloc heu de fer una correcció conjunta del text. Els canvis de contingut que feu els heu d'especificar al canal de discussió del Wiki i han de ser ratificats pel grup. Intenteu argumentar bé els canvis i les propostes que introduïu, el procés de discussió serà avaluat.
Per acabar la primera fase, heu de presentar un esborrany del vostre text a un altre grup de treball per tal que us el critiqui. Així mateix, heu de criticar l'esborrany d'un altre grup. No es tracta d'una correcció sinó d'una crítica del contingut.

Fase 2
Heu de discutir i decidir quines crítiques adopteu i quines no, i fer els canvis convenients al document. Intenteu argumentar bé els canvis i les propostes que manteniu, el procés de discussió serà avaluat.

Fase d'avaluació:
Heu de discutir raonadament quina nota doneu al text presentat per un altre grup de treball. Heu de decidir quins elements del «Què ha d'incloure?» són més importants i quins menys, i donar a cada part el seu valor. Després heu de veure quants punts doneu a cada par i al quina nota final surt. Podeu matisar la nota final unes dècimes amunt o avall. Intenteu argumentar bé les vostres decisions, el procés de discussió serà avaluat.
Ajudes del professor
Podeu demanar tants dubtes com vulgueu al professor, però només sobre la metodologia de l'exercici, no sobre el contingut.

Temps de l'activitat
Fase 1: 15 dies
Fase 2: 7 dies

Avaluació
D'aquest exercici el professor només us avaluarà els processos de discussió i la nota que vosaltres posareu al text d'un altre grup. El 40% de la nota us la posarà un altre grup.

 • Autoavaluació: 10%
 • Procés de discussió:
 1. De la fase 1: 10%
 2. De les crítiques a l'esborrany d'un altre grup: 10%
 3. De la fase 2: 10%
 4. Sobre la nota que donen al treball d'un altre grup: 10%
 • Nota que us posi un altre grup de treball: 40%
 • Ús d'un vocabulari propi i precisió en les definicions: 5% de la puntuació total.
 • Altres aspectes: 5% de la puntuació total.
  • Aquesta categoria inclou la fiabilitat de les fonts alternatives, l'ortografia i la correcta edició del text (paràgrafs, negretes, cursives, etc.) També es valorarà la correcció en la discussió.